شبکه بازاریابی تخفیف گرام

 

تخفیف گرام برای تشویق صاحبان مشاغل و ارائه دهندگان کالا و خدمات، بخشی را با عنوان بازاریابی شبکه ای درنظر گرفته است.

به هر فروشگاه بعد از ثبت نام کد معرف اختصاص داده می شود، شما میتواند با دعوت کردن دوستان و همکاران خود به تخفیف گرام از مزایای این بخش بهره مند شوید.

 

 شبکه تخفیف گرام بسیار گسترده می باشد، به طوری که شما می توانید تا 10 سطح زیر مجموعه و بی نهایت زیر مجموعه برای هر سطح داشته باشید.

به طور مثال:

سطح

تعداد

درصد

1

10

15

2

20

10

3

30

5

4

40

3

5

60

2

6

70

1

7

80

0.5

8

90

0.25

9

100

0.125

10

110

0.0625

 

طبق جدول به طور مثال سطح یک شامل 10 زیرمجموعه میباشد که اگر هر یک از این زیرمجموعه ها محصول یا خدمتی را ثبت کنند 15 درصد از هزینه پرداخت به حساب شما منتقل می شود. همینطور طبق درصدهای تعیین شده برای هر سطح محاسبه می شود.